GJADC ( बृहत्तर जनकपुर)

जनकपुरधाम, मधेश प्रदेश | gjadcjnk2055@gmail.com
  +९७७-०४१-५२४०३०
प्राकृतिक सम्पदा हाम्रो सबको सम्पति हो, सबै जना यसको सरक्षण गरौँ | प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण गरेर भावी पुस्तालाई सुन्दर धर्ती हस्तान्तरण गरौँ

उद्देश्य

परिषद्को उद्देश्य :


परिषद्को उद्देश्य देहाय बमोजिम हुनेछ ः–
(क) बृहत्तर जनकपुरक्षेत्रको सामािजक, धार्मिक, आर्थिक तथा सा“स्कृतिक विकासका पूर्वाधारहरुको विकास गर्ने ।
(ख) बृहत्तर जनकपुरक्षेत्रभित्रको धार्मिक, ऐतिहासिक, पुरातात्विक महत्वका स्थानहरु र सोह िक्षेत्रभित्र रहेका विभिन्न सम्पदाहरुको संरक्षण र व्यवस्थापन गर्ने ।
(ग) बृहत्तर जनकपुरक्षेत्रभित्रका प्राचीन, ऐतिहासिक, धार्मिक, सास्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वका मठ, मन्दिर, सरोवर वा अन्य स्थ्लहरुको पहिचान, खोजी र अनुसन्धान गर्ने ।
(घ) बृहत्तर जनकपरक्षेत्रको वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्न आवश्यक कार्य गर्ने ।
(ङ) बृहत्तर जनकपुरक्षेत्रलाई पर्यटकीय स्थ्लको रुपमा विकसित गर्ने ।